Sklep

Wybierz produkt:

Actabs
Clean-N-Safe
Coil Disinfectant
Coil-Rite
Con-Coil
Foam-A-Coil
Liquid Descalit
Renewz

Wyszukaj wg cech:

Działanie

Urządzenia

Rodzaj zabrudzenia

Inne

Postać

 
 

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy w serwisie www.czystyuklad.pl prowadzony jest przez firmę Wigmors z siedzibą we Wrocławiu 51-117, przy ulicy Irysowej 5, NIP: 915-000-01-99, REGON 931541413, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 539, prowadzonej przez Burmistrza Obornik Śląskich, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, e-mail: sprzedaz@wigmors.pl. Firma Wigmors jest sprzedawcą oferowanych w serwisie towarów.
 2. Sklep www.czystyuklad.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową preparatów chemicznych, przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodniczych a także przeznaczonych do tego akcesoriów.
 3. Podane w serwisie ceny towarów wyrażone są w złotych polskich.
 4. Na zakupione w serwisie towary sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon. UWAGA! Nie wystawiamy paragonów z numerem NIP. W przypadku podania, w trakcie składania zamówienia, numeru NIP wystawiona zostanie faktura VAT. Jesli numer NIP nie zostanie podany - wystawiony zostanie paragon (bez możliwości późniejszego wystawienia faktury do tej transakcji).
 5. Złożenie zamówienia w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Ceny produktów oferowane w serwisie obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia bezpośrednio w systemie sklepu internetowego. Opis procedury składania zamówień znajduje się w dalszej części niniejszego regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia inną drogą (telefonicznie, faxem, e-mailem etc.) sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania innych cen zamawianych produktów lub do odmowy realizacji zamówienia.

Rejestracja, składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem składania zamówień w serwisie jest dokonanie rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie umieszczonego na stronach internetowych www.czystyuklad.pl formularza.
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna ze zgodą udzieloną sprzedawcy na wykorzystanie swoich danych w celu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zamówienia. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony formularz zamówienia może skutkować niezrealizowaniem zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia (wystawienie dokumentu sprzedaży i wysłanie towaru) następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, po:
  1. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobu zapłaty przelewem z góry,
  2. otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia i wysłaniu jego potwierdzenia (co następuje automatycznie) - w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem,
  3. w przypadku odbioru osobistego w centrali oraz w oddzaile przy płatności przy odbiorze, dokument sprzedaży wystawiany jest przy odbiorze towaru,
  4. w przypadku odbioru osobistego w oddziale i wyboru sposoby płatności przelewem z góry, dokument sprzedaży wystawiony jest po zaksięgowaniu wpłaty i wysłany wraz z towarem do oddziału.
 5. W przypadku czasowego braku danego towaru w magazynie, w serwisie zamieszczona zostanie stosowna informacja, widoczna dla kupującego przed złożeniem przez niego zamówienia. W miarę możliwości w informacji podany zostanie przewidywany termin, w którym produkt będzie ponownie dostępny.
 6. Jeśli, mimo braku danego towaru w magazynie, kupujący złoży zamówienie, zostanie dodatkowo poinformowany o możliwym terminie jego realizacji a w przypadku braku akceptacji terminu realizacji będzie mógł anulować zamówienie. Jeśli wcześniej dokonał płatności za towar wpłacona kwota zostanie zwrócona.
 7. W przypadku braku w magazynie niektórych z zamawianych towarów, kupujący ma możliwość wyboru sposobu wysyłki - jednorazowo w chwili, kiedy zrealizowanie całego zamówienia będzie możliwe, lub wysyłek częściowych. W przypadku wysyłek częściowych kupujący pokrywa koszty wszystkich zrealizowanych przesyłek. Kupujący może również zrezygnować z zakupu – punkt poprzedni regulaminu stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku towarów, których zakup dozwolony jest wyłącznie dla określonych podmiotów (np. osób prowadzących działalność gospodarczą) warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie sprzedawcy odpowiedniego dokumentu (np. potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej). Dostarczenie wymaganych dokumentów jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży a ich niedostarczenie skutkuje anulowaniem zamówienia. Dokumenty mogą być dostarczone dowolną drogą – osobiście, pocztą, faxem lub e-mailem.
 9. Sprzedawca zapewnia, ze dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie informacje były prawdziwe i aktualne, co jednak nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości produktu prosimy przed złożeniem zamówienia o skontaktowanie się z nami.

Poziomy cenowe

 1. Produkty dostępne w sklepie www.czystyuklad.pl oferowane są w stałej cenie lub w cenie uzależnionej od zamawianej ilości (poziomy cenowe).
 2. Dla produktów dostępnych w cenach uzależnionych od zamawianej ilości obowiązują 4 poziomy cenowe:
  1. Poziom cenowy 1 – dla ilości od 1 do 3 szt. takiego samego produktu
  2. Poziom cenowy 2 - dla ilości od 4 do 7 szt. takiego samego produktu
  3. Poziom cenowy 3 - dla ilości od 8 do 15 szt. takiego samego produktu
  4. Poziom cenowy 4 - dla ilości od 16 szt. takiego samego produktu
 3. Skorzystanie z wyższego poziomu cenowego (niższa cena produktów) nie wymaga dokonywania przez kupującego żadnych formalności. Odpowiednia cena stosowana jest automatycznie przez system informatyczny, w zależności od zamówionej ilości produktów.
 4. Wyższy poziom cenowy (uprawniający do nabycia produktu w niższej cenie) obowiązuje wyłącznie przy zakupie odpowiedniej ilości tego samego produktu, np. zamówienie 4 szt. takiego samego produktu powoduje zastosowanie ceny obowiązującej dla poziomu cenowego 2, natomiast zamówienie 2 szt. produktu A oraz 2 szt. produktu B skutkuje naliczeniem dla obu produktów cen obowiązujących dla poziomu cenowego 1.
 5. Dla ustalenia poziomu cenowego bierze się pod uwagę wyłącznie produkty zamówione w tym samym zamówieniu. Produkty zamawiane w osobnych zamówieniach (nawet składanych tego samego dnia) nie sumują się.

Płatność i wysyłka

 1. Zapłata za nabywane towary może być dokonana:
  1. z góry, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, podany w trakcie składania zamówienia,
  2. gotówką przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem),
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w oddziale firmy.
 2. Wysyłka towarów zamówionych za pośrednictwem serwisu www.czystyuklad.pl realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Wszystkie przesyłki nadawane są jako ubezpieczone.
 4. Koszty dostawy uzależnione są od wagi i gabarytów przesyłki, sposobu odbioru oraz zapłaty. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy znajdują się w zakładce "wysyłka"

Gwarancja i reklamacje

 1. Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie są nowe i wolne od wad.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli towar posiada wadę fizyczną lub wadę prawną.
 3. Produkty posiadające wady fabryczne są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego, wadliwego towaru. Koszty wysyłki wymienionego towaru pokrywa sprzedawca. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość pieniężną zakupionego towaru.
 4. Urządzenia mechaniczne (spryskiwacze) dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta - firmy Marolex. Okres gwarancji wynosi 24 m-ce od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej). Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej.
 5. Pełna treść gwarancji znajduje się w załączniku na dole strony.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można składać lub przesyłać na adresy centrali Wigmors (sprzedawcy) a w przypadku gdy produkt był odbierany osobiście w oddziale Wigmors – również w tym oddziale (szczegółowe adresy i dane kontaktowe dostępne w części „Kontakt” serwisu). W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji udzielanej przez producenta - także bezpośrednio u producenta lub autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

Zwrot towaru bez podania przyczyny

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie dokonujący odbioru towaru osobiście, ma prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od doręczenia. Kupujący ma obowiązek poinformowania o odstąpieniu od umowy pisemnie, faxem lub e-mailem. Odstąpienie od umowy może - ale nie musi - zostać dokonane poprzez przesłanie wypełnionego formularza, będącego do pobrania na dole tej strony. Do zachowania terminu wystarczy złożenie w/w oświadczenia przed jego upływem.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie towaru, niezwłocznie przesyłamy potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. Zwrotowi podlega zapłacona należność za towar wraz z najniższym kosztem przesyłki oferowanym w serwisie, jaki wybrał lub mógł wybrać kupujący dla zwracanego towaru. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący (prosimy mieć na uwadze ewentualną konieczność wysyłki za pośrednictwem kuriera posiadającego uprawnienia ADR, co podnosi cenę wysyłki).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zwrocie towaru, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania zwracanego towaru. Sprzedawca ma prawo nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.

Polityka prywatności

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię i nazwisko i/lub firmę zamawiającego, adres rejestrowy lub zameldowania, adres do wysyłki (o ile jest inny), nr telefonu oraz adres e-mail zamawiającego, a także – w przypadku przedsiębiorstw – numer NIP oraz REGON (podanie nr REGON konieczne jest przy zamawianiu produktów, których sprzedaż możliwa jest tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
 2. Powyższe dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży lub ewentualnej reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wigmors, z siedzibą we Wrocławiu (57-100), przy ul. Irysowej 5.
 4. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne i nie będą udostępniane żadnym innym osobom ani podmiotom. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych. 
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka"") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.czystyuklad.pl z siedzibą pod adresem: ul. Irysowa 5 51-117 Wrocław (pełne dane rejestracyjne i adresowe w punkcie 1 regulaminu).
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. dostosowywania treści reklamowych wyświetlanych użytkownikom serwisu przy zastosowaniu technik remarketingu Google AdWords.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Właściciel serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Dodatkowo w serwisie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności), który również może zapisywać ciasteczka.

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 a także włączoną obsługę JavaScript.